غزاله جاسمی: مدیر آتلیه طراحی

غزاله جاسمی جسور، مستعد، دوست داشتنی

او جوان ترین هم تیمی ما و در حال حاضر دانشجوی رشته نقاشی است. بر روی کاغذ دستانی پر توان دارد و ذهنـی چنان باز که علی رغم سن و سال کم و به تبـع آن تجربه اندکش باز باید او را جدی بگیریـم. بسیار دقیق و ریـز بین و با تفکـری خارج از تمـام کلیشه ها. ما خوشحالیم که غـزاله با ما همـراه است و می توانیم از خلاقیت او بهره مند شویم.