محمد پرمنون: مدیر چاپ و تولید

محمد پرمنون خستگی ناپذیر، با روحیه، صریح و بی تکلف

هشت سـال فعـالیت در چـاپ خانه و 5 سال کار در صحافی او را به فـردی با تجـربه و متبـهر در چـاپ و صحافی بـدل کرده است. پس شک نکنید که او کار خود را خوب می شناسد. یکی از نقاط قوت محمد صراحت اوست. بی پرده حرف هایش را می زند و انتقاد می کند و ما از این جهت بسیار بسیار خوشحالیم و اما باید گفت که روحیه بالای او ستودنی است و نیز خستگی ناپذیریش. بی شک یکی از فعال ترین ها است و باعث دلگرمی گروه تبلیغات آن.