نیما قدمی: مدیر عامل و مدیر گروه خلاقیت

نیما قدمی فعال، خلاق، متعهد

تحصیل در رشته عمران را رها کرده و در حال حاضر دانشجوی کارگردانی سینما با گرایش مستند است. عکاسی را از سال 87 آغاز کرده و با گرافیک  آشناست. مدیریت گروه تبلیغات آن به عهده او می باشد، او همچنین مسول خروجی جلسات اتاق فکر و توفان ذهنی است. از تکرار بی زار است و طرحی تازه اوقات او را شیرین می کند. از آموزش لذت می برد و همیشه برنامه های بزرگی در سر دارد. او هم دوستدار طبیعت است و هم به سفر کردن عشق می ورزد. از اعتماد کردن به او پشیمان نخواهید شد.