انتشارات میردشتی: کاتالوگ عمومی

پروژه کاتالوگ عمومی انتشارات میردشتی با یک رویکرد کاملا عمومی و صرفا جهت آشنایی با انتشارات میردشتی شکل گرفت تا به مخاطبان خود خدمات و محصولات این انتشارات را به شکلی کلی معرفی نماید. یک نسخه از این کاتالوگ درون بسته بندی تمام محصولات میر دشتی قرار می گیرد.